Bản tin tháng 01/2019

SIS - Newsletter of January 2019 -- VN-page-001

Bản tin tháng  01/2019 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin.

Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Nam Sài Gòn trong tháng 01/2019 như sau:

  • Thông điệp từ Thầy Hiệu Trưởng
  • Thông điệp từ Thầy Hiệu Phó
  • Thông điệp từ Thầy Hiệu Phó (Phụ trách chuyên môn)
  • Thông điệp từ Phụ trách học vụ – Khối PTTH
  • Thông điệp từ Phụ trách học vụ – Khối mẫu giáo
  • Thông tin Thể thao

SIS@SS – Newsletter of January 2019 (English)

SIS@SS – Newsletter of January 2019 (Vietnamese)