Hội Chợ sách 2020

13

Từ ngày 15 tháng 6 đến 19 tháng 6 năm 2020, Hội chợ sách 2020 đã được tổ chức tại Saigonsouth bởi hệ thống nhà sách Phương Nam và Tổng công ty Fahasa.