Bản tin tháng 05/2022

Bản tin tháng  05/2022 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin.

Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Nam Sài Gòn trong tháng 05/2022 như sau:

  • Thông điệp từ Thầy Hiệu Trưởng
  • Thông điệp từ Thầy Hiệu Phó (Phụ trách chuyên môn)
  • Thông điệp từ Thầy Hiệu Phó
  • Thông điệp từ Phụ trách học vụ – Khối lớp 1-5
  • Thông điệp từ Phụ trách học vụ – Khối lớp Mẫu Giáo
  • Hoạt động của học sinh

SIS@SS – Newsletter (English)

SIS@SS – Newsletter (Vietnamese)