Thời khóa biểu

Mỗi tiết học kéo dài 45 phút.Giờ học thường bắt đầu vào lúc 8 giờ 25 phút sáng (bao gồm thời gian ổn định lớp học) và kết thúc vào lúc 4 giờ chiều (thời lượng tiết học ở mỗi cấp lớp sẽ có thể khác nhau)

Tải về thời khóa biểu của lớp tại đây.