Bản tin tháng 01/202

NewsletterofJan 2021-VN

Bản tin tháng  01/2021 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin.

Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Nam Sài Gòn trong tháng 01/2021 như sau:

  • Thông điệp từ Thầy Hiệu Trưởng
  • Thông điệp từ Thầy Hiệu Phó (Phụ trách chuyên môn)
  • Thông điệp từ Thầy Hiệu Phó
  • Thông điệp từ Phụ trách học vụ – Khối THPT
  • Thông điệp từ Phụ trách học vụ – Khối  Mẫu Giáo
  • Thông tin Thể thao
  • Hình ảnh OBV

SIS@SS – Newsletter (English)
SIS@SS – Newsletter (Vietnamese)