Bản tin tháng 02/2022

Bản tin tháng  02/2022 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin.

Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Nam Sài Gòn trong tháng 02/2022 như sau:

  • Thông điệp từ Thầy Hiệu Trưởng
  • Thông điệp từ Thầy Hiệu Phó (Phụ trách chuyên môn)
  • Thông điệp từ Thầy Hiệu Phó
  • Thông điệp từ Phụ trách học vụ – Khối  tiểu học (1-5)
  • Thông điệp từ Phụ trách học vụ –Khối mẫu giáo
  • Hoạt động của Hội Học sinh

    SIS@SS – Newsletter (English)

    SIS@SS – Newsletter (Vietnamese)